Zprávy

Technické služby Jeseník neuspěly se žalobou na bývalého předsedu představenstva Romana Kalouse

JESENÍK, OLOMOUC - Bývalý šéf Technických služeb Jeseník Roman Kalous má důvod k radosti. Soud v Olomouci vynesl ve středu 14. dubna rozsudek, na základě kterého v plném rozsahu zamítl žalobu na náhradu údajné škody podanou ze strany současného vedení společnosti Technické služby Jeseník.

Bývalý předseda představenstva Technických služeb Jeseník Roman Kalous. Foto: archiv

Nové představenstvo Technických služeb Jeseník a.s. (dále jen TSJ) podalo v září loňského roku žalobu na náhradu škody přesahující 26 milionů korun, jež byla dle dostupných podkladů a rozborů TSJ způsobena rozhodováním předešlých členů představenstva v čele s Romanem Kalousem.

Další informace najdete ZDE v článku Proč Technické služby Jeseník žalují bývalé členy představenstva?

K aktuálnímu rozhodnutí soudu vydal Roman Kalous ve čtvrtek 15. dubna 2021 následující prohlášení, které zveřejňujeme v původním a plném znění:

Dne 14. dubna 2021 vydal Krajský soud v Ostravě – pobočka Olomouc rozsudek v řízení spisová značka 30 Cm 134/2020, na základě kterého v plném rozsahu zamítl žalobu na náhradu tvrzené údajné škody podanou ze strany společnosti Technické služby Jeseník a. s., se sídlem Otakara Březiny 168/41, 790 01 Jeseník, identifikační číslo 646 10 063 („TSJ“), proti, mimo jiné, mojí osobě (jako bývalému členu představenstva TSJ). Jediným akcionářem TSJ je město Jeseník.

Rozhodnutí soudu jsem přijal s osobním zadostiučiněním a rovněž s velkou mírou pokory, a to přestože jde zatím o rozhodnutí prvoinstanční. Rozhodnutí pro mě osobně utvrzuje moji důvěru

v českou justici. Předmět soudního řízení je precedentní, když předmětem řízení byla právní otázka, zda investice do vlastního majetku může vůbec teoreticky představovat škodu a dále v rozsahu otázky povahy pokynu valné hromady jako nejvyššího orgánu obchodní korporace.

To, co jsem tvrdil od samého počátku řízení, soud uznal. V dané věci bývalí členové představenstva TSJ jednali na základě odborně zpracovaných podkladů a nikdy přímo či nepřímo nerozhodovali o provedení investice. Samotné rozhodnutí o provedení investice (tedy o vynaložení finančních prostředků) bylo přijato Radou města Jeseník při výkonu působnosti valné hromady TSJ, tedy nejvyšším orgánem TSJ. Členové představenstva TSJ pouze zabezpečovali následnou realizaci vůle jediného akcionáře, tedy města Jeseník jako nejvyššího orgánu TSJ. Všechny tyto aspekty soud řešil a dospěl k rozhodnutí o zamítnutí žaloby. Na vytváření vůle města Jeseník, resp. rozhodování Rady města Jeseník při výkonu působnosti valné hromady TSJ, se podíleli i někteří politici z dnešní koalice v Zastupitelstvu města Jeseník.

Vždy jsme vycházeli z řádně vyhotovených podkladů, vždy byly řešeny i možné varianty. Bylo jednáno pečlivě, s potřebnými znalostmi, informovaně, v obhajitelném zájmu obchodní korporace a nezbytnou loajalitou. Soud analyzoval veškeré podklady, které byly předloženy v rámci řízení.

Jako bývalý člen představenstva TSJ jsem s podivem sledovat chaotickou a nebývale účelovou argumentaci zástupců TSJ v řízení, kteří si pletli základní pojmy, např. nerozlišovali mezi celkovou investicí do vyvolané rekonstrukce budovy městského koupaliště a mezi výstavbou wellness, když wellness tvořilo jen část celkové investice. Ze strany zástupců TSJ byly popírány základní skutkové okolnosti, např. skutečnost, že Krajská hygienická stanice upozorňovala na rozpor hygienických standardů městského koupaliště s právními předpisy. Postupně předkládané důkazní návrhy ze strany TSJ svědčily spíše ve prospěch žalovaných. Některá skutková tvrzení zástupců TSJ v řízení byla až na samé hranici důstojnosti a vážnosti řízení, když např. bylo argumentováno barvou fasády či údajným ušlým nájemným od nájemce, který však dlouhodobě dlužil úhradu nájemného. V řízení byla rovněž ze strany TSJ původně zamlčena existence projektové dokumentace včetně architektonicko- dispoziční studie. Argumentace TSJ šla dokonce tak daleko, že v rámci řízení došlo ke zpochybnění pravdivosti argumentů v oficiálních dokumentech města Jeseník zpracovaných za účelem čerpání dotace pro venkovní koupaliště.

Jak bylo prokázáno v řízení, nezbytnost rekonstrukce byla vyvolána z důvodů čerpání dotace ze strany města Jeseník pro venkovní koupaliště, když bez provedení rekonstrukce a výstavby zázemí pro venkovní provoz koupaliště by byla ohrožena celková dotace a provedená investice do venkovního koupaliště. Hrozila tedy reálná škoda pro město Jeseník, hrozilo event. odebrání dotace a další postihy. Zároveň bylo nezbytné, aby venkovní koupaliště a jeho zázemí v budově městského koupaliště odpovídaly hygienickým předpisům a standardům. Všechny tyto aspekty se v rámci řízení prokázaly, a to včetně vyjádření Krajské hygienické stanice k těmto záležitostem.

Zástupce TSJ předložil žalovaným znalecké posudky, které podle vypracované oponentní odborné zprávy ani nesplňovaly základní minimální podmínky kladené právními předpisy pro znalecké posudky. Dokonce jeden ze znaleckých posudků TSJ přímo potvrzoval reálnost předpokladů a výchozích vstupních dat připravených ze strany bývalého vedení TSJ.

Podaná žaloba nese, podle mého názoru, znaky ryzí účelovosti a politické motivace. Vždy jsem byl proti zneužívání práva k politickým střetům. Podle mého nejhlubšího přesvědčení má být politický boj veden na základě střetu politických názorů, na základě politické diskuse a volné soutěže politických stran, nikoli na základě podávání žalob (za každou cenu), snahy o kriminalizaci a mediální očerňování politických oponentů.

Je nyní na TSJ a na vedení města Jeseník jako jediném akcionáři TSJ, jaký zvolí další procesní postup. Dokud rozsudek nenabude právní moci, nechci činit žádné úkony ve věci. Z celého řízení však vznikly mnohé otázky, které bude nezbytné adresovat, včetně otázky celkové odborné kompetence osob

v managementu TSJ a osob jednajících za TSJ. Je legitimní ptát se, zda existovaly dostatečné právní podklady pro podání žaloby, zda takové podklady byly kompetentní, zda byly případně další oponentní právní názory a zda upozorňovaly na rizika plynoucí pro TSJ a pro město Jeseník.

V soudním řízení byly vynaloženy nemalé finanční prostředky městské společnosti a bude legitimní otázkou, zda účelně. V principu totiž soud uznal všechny argumenty, které jsem předložil TSJ ještě před podáním žaloby.

Chtěl bych touto cestou konstatovat, že si vážím české justice. Celé řízení bylo vedeno s nejvyšší mírou profesionality a nestrannosti. V rámci dokazování byly provedeny všechny relevantní důkazní návrhy a všem stranám byla dána dostatečná příležitost se k provedeným důkazním návrhům vyjádřit.

Chtěl bych v neposlední řadě rovněž poděkovat i mým právním zástupcům za jejich plné nasazení a brilantní právní zastupování.

Chtěl bych poděkovat i těm, kteří mi vyjadřovali podporu v tomto nelehkém období, čehož si velmi vážím. Za veškerou projevenou podporu tímto děkuji.

Přestože jde v dané věci, jako bylo uvedeno, o rozhodnutí prvoinstanční, naplňuje mě jistou mírou optimismu.

V daném řízení mi šlo pouze o očistění mého jména a jména mých bývalých spolupracovníků.

Ing. Roman Kalous

INZERCE

NÁZORY K ČLÁNKU

Redakce Rej.cz není odpovědná za obsah diskuze. Každý přispěvatel nese právní odpovědnost za své zveřejněné názory.INZERCE
CBA Huhnak
INZERCE
Ostrov realit